Tyylikoulu: lakiteksti ja sen parodia

Katleena Kortesuo

Kirjoittamisen Tyylikoulu jatkuu: seuraavaksi ruodimme lakitekstin ominaisuuksia ja niiden parodiointia.

Lakikielen ominaisuudet

1) Vanhahtava ja määritelmällinen sanasto: tahi, taannehtivasti, edunsaaja, syyntakeeton, asianomistaja

2) Pitkät virkkeet, jotka on ketjutettu liian monesta lauseesta:

Jos kansaneläke tai muu perhe-eläke kuin lesken alkueläke on enintään 150 euroa kuukaudessa tai verovelvollinen saa pelkästään muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätykseen velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta.

3) Pitkät määriteketjut ennen pääsanaa sekä pitkät subjekti- eli tekijälistat ennen verbiä. Seuraavissa esimerkeissä pitkä määriteketju tai tekijälista on hakasulkeissa, ja pääsana tai verbi on lihavoitu:

[Eduskunta, eduskunnan kanslia ja eduskunnan yhteydessä toimivat muut virastot ja laitokset, tasavallan presidentti ja tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston oikeuskansleri ja oikeuskanslerinvirasto, Suomen Pankki ja yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot] vahvistavat omat sinettinsä ja leimansa sekä antavat niitä koskevat tarkemmat määräykset.

[Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahaetuudesta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 30, 32, 33 ja 35 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta] kuntoutusrahasta, sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena.

4) Lauseenvastikkeet sivulauseiden tilalla:

Maksettaessa 1 momentissa tarkoitettua suoritusta aikaisemmin maksetun 1 momentissa tarkoitetun suorituksen lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena.

5) Kiilarakenteet, jotka katkaisevat alkuperäisen ajatuksen:

Tämän lain säännöksiä ei, kuljetuslupaa ja kuljettajatodistusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta, sovelleta sellaisella yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella taikka tiellä, jolla liikkuminen on sallittu vain määrätyssä tarkoituksessa tai omistajan luvalla, edellyttäen, että liikkumisrajoitus on näkyvästi osoitettu liikennemerkein, puomein tai muulla selvästi havaittavalla tavalla.

Kelpoinen opiskelijaksi sotatieteellisiin opintoihin, jotka johtavat pelkästään alempaan tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon tai saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla Maanpuolustuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten vastaavat tiedot ja valmiudet.

Nämä esimerkit käyvät myös näytteeksi siitä, kuinka lauseita ketjutetaan pitkäksi virkkeeksi (kohta 2).

Kaikki ylläolevat tekstinäytteet on poimittu ajantasaisista laeista sivustolta www.finlex.fi. Sen sijaan alla olevat esimerkit eivät ole peräisin sieltä.

Lakikielen parodioinnin keinot

1) Jos sinulla ei ole erityistä viestiä välitettävänä, vaan haluat vain parodioida lakikieltä itsessään, pidennä virkkeitä, termejä ja määriteketjuja entuudestaan:

Valtioneuvoston torikaupasta asettaman lain (8365875/2008) 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 §:n perusteella torikauppiaiden myymien vihertävien vihannestuotteiden käyryysasteesta määrätyn asetuksen mukaan torikauppiaalla, jonka tiskissä on mainittuja käyriä vihertäviä vihannestuotteita, pitää olla suoritettuna ajantasainen hygieniatutkinto, jonka suorittamisen laillisuutta valvomaan asetetaan ylin torikaupanvalvontaviranomainen, jollaisena kussakin oikeustoimipiirissä toimii maistraatin asettama vastuullinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, kunhan hänellä ei ole salmonellaa tai siihen rinnastettavaa tartuntatautia, josta saattaisi aiheutua vaaraa käyrien vihertävien vihannesten ostajille tahi nauttijoille.

2) Laita virkkeiden loppuun puhekielisiä elementtejä:

Vapautensa menettäneen lääkityksestä, lääkkeiden hallussapidosta, hoidosta, tutkimuksesta ja muusta terveydenhuollosta päättää poliisin järjestämä lekuri, hoitsu tai joku.

Maatalousyrittäjänä pidetään myös maatilataloutta, kalastusta tai poronhoitoa harjoittavan avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhteisön tai yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisesti vastuussa niistä jutskista, joita sen porukan on ihan saleen pakko tehä.

3) Jos haluat kritisoida lain sisältöä, sekoita siihen kärjistyksiä ja ironista sisältöä. Tämä pitää tehdä lakikielen keinoin, ei puhekielellä:

Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa sekä tappamaan tarvittaessa toisten maitten kansalaisia.

Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa, joka voidaan arvioituttaa tutulla kiinteistövälittäjällä todellisuutta pienemmäksi.

Seuraava tyylikoulu ilmestyy vasta toukokuussa, ja silloin käsittelemme teinien kirjoitustyylin perusteita. Muut blogini postaukset toki jatkuvat huhtikuussakin.

 

5 kommenttia

  1. Korsoraattori on kyllä loistava! Voinkin poimia sieltä ideoita teinikielen piirteisiin. Kiitos vinkistä!Jonkun pitäisi vielä luoda juristaattori, joka kääntää normaalikielen rakenteet lakitekstiksi.

  2. Kiitos tyylikoulusta. Jään innolla odottamaan seuraavaa osaa.Lakitekstin parodiointi sai minut hymyilemään, sillä urakoin jokin aika sitten tekijänoikeustekstin kimpussa..

  3. Kiitos kommenteista!Mikko, otsikkorivi on kunnossa vinkkiesi ansiosta. Kiitokset! (Pidän toki myös itseäni suurena sankarina, koska uskallan humanistipohjalta mennä sörkkimään html-koodia ilman mitään perehdytystä. :)Reetta, hieno juttu, että tyylikoulu kiinnostaa. Palaan viimeistään kuun vaihteen jälkeen teinix-teemaan.

Kerro oma kantasi

Tässä blogissa saa kommentoida omalla nimellä tai minun tunnistamallani nimimerkillä. Vaadin myös kunnollisen meiliosoitteen. Minua ja mielipiteitäni saa ilman muuta kritisoida. Muistathan silti hyvät tavat. Karsin jo etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.